مشاوره اجتماعی ، مشاوره قانونی ، پاکسازی

ما به شما راهکارهایی را توصیه می کنیم (دوباره) در بیمه خدمات درمانی قرار دهید

ما در مورد سؤالات مربوط به حق اقامت و پناهندگی به شما توصیه می کنیم

ما در ارتباط با پرداخت کنندگان (به عنوان مثال مرکز شغلی ، دفتر رفاه اجتماعی و غیره) و بیمه درمانی از شما پشتیبانی می کنیم

مخاطب
+49 157 37035 296
lcs@aks-thueringen.de
PGP-Key & Fingerprint